Ochrona danych

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Legs-vet Katarzyna Wojciechowska z siedzibą w Ferdynandów 41, 21-412 Adamów
Można się z nami kontaktować w następujący sposób
• przez pocztę elektroniczną na adres: kuzniamodelek@gmail.com
• telefonicznie: +48662595473

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z prawem wynikającym z ogólnego rozporządzenia RODO spełniając poniższe warunki:
• (art. 6 ust. 1 lit. a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (korespondencja);
• (art. 6 ust. 1 lit. b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
• (art. 6 ust. 1 lit. c) zgodnie z obowiązkami prawnymi.

Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom w rozumieniu RODO. Odbiorcami Państwa danych osobowych w zakresie usług IT mogą być jedynie podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji tych usług.
Dane osobowe nie będą przekazywane do krajów z poza obszaru UE
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie będziemy przechowywać je przez okres 2lat.

Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania swoich danych;
• prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Polityka prywatności
Zasady dotyczące przetwarzania danych na stronie www.kodo.info.pl zostały określone w naszej Polityce Prywatności